Milan Banyár

MILAN BANYÁR

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v Ústave marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na nové trendy v marketingovej komunikácii, brandbuilding, problematiku vizuálnej komunikácie, semiotiku a estetiku reklamy. Je autorom viacerých publikácií a vedeckých štúdií, aktívne vystupuje na odborných konferenciách, seminároch a workshopoch.

V praxi sa venuje poradenstvu pre firmy a spoločnosti v oblasti marketingovej komunikácie, je vedúcim študentskej reklamnej agentúry.