Grand Prix pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike
O súťaži

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom.

Odbornými garantmi projektu sú Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ MEDIAN SK, Ing. Jindřich Bardon, analytik výskumu sr., Slovenský rozhlas RTVS a doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., vysokoškolský pedagóg Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Projekt organizuje agentúra 2lovebrands, s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK, s.r.o.

 

CIELE:

  • Motivovať inštitúcie v Slovenskej republike k skvalitňovaniu komunikácie s verejnosťou, štátnymi autoritami, obchodnými partnermi, vlastnými zamestnancami a hlavne klientmi, ako aj ďalšími pre inštitúciu zaujímavými cieľovými skupinami.
  • Upozorniť odbornú verejnosť na dôležitosť komunikácie pre akvizíciu nových klientov a udržanie existujúcich klientov.
  • Rozvíjať komunikačnú a právnu gramotnosť laickej verejnosti, zvyšovať jej komunikačné, etické a právne vedomie.
  • Podporovať zdravú a férovú súťaživosť medzi inštitúciami v kategóriách určených štatútom tejto súťaže.
  • Odmeniť najlepšie komunikujúce inštitúcie v Slovenskej republike v kategóriách určených štatútom tejto súťaže.
  • Určovať benchmark za príslušné hodnotiace obdobie v oblasti komunikácie pre inštitúcie v Slovenskej republike.
Kategórie
Termíny
1. 11. 2020
Prihlasovanie projektov
v predtermíne
16. 11. 2020
Prihlasovanie projektov
17. 12. 2020
Ukončenie
prihlasovania projektov
21. 1. 2021
Slávnostné vyhodnotenie
výsledkov Hermes Komunikátor roka 2019
Hodnotenie

1. Vyhodnotenie kvantitatívneho prieskumu

Kategórie: Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce, Automobily. Vyhodnotenie bude vychádzať z reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK za minimálne prvých deväť mesiacov kalendárneho roka. Výpočet poradia jednotlivých súťažných subjektov v každej kategórii vychádza z otázky, na ktoré inštitúcie z danej kategórie bola zaznamenaná reklama v posledných dvoch mesiacoch - spontánna znalosť spriemerovaná s podporenou znalosťou (v tisícoch ľudí). Ak by sa stalo, že v niektorej kategórii by dva súťažné subjekty dosiahli rovnaký výsledok, na vyššiu priečku bude umiestnený ten súťažný subjekt, ktorý v rámci znalosti značky v danej kategórii (spriemerovaný výsledok spontánnej a podporenej znalosti) sa umiestnil vyššie. Uverejnených bude prvých päť súťažných subjektov.

 

2. Hodnotenie verejnosti

Verejnosť hodnotí nominované inštitúcie na základe vlastných skúseností s príslušnou inštitúciou v oblasti komunikácie a vzťahov s verejnosťou prostredníctvom internetového hlasovania v období od 20. septembra 2019 do 20. októbra 2019 na web stránke www.cenyhermes.sk.

 

3. Hodnotenie organizátora

Organizátor projektu rozhodne o víťazoch v jednotlivých hodnotených kategóriách: Krízová komunikácia, Starostlivosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia, Spoločenská zodpovednosť. Do uvedených kategórií môže svoj projekt prihlásiť akákoľvek inštitúcia, nie len inštitúcie z nominovaných kategórií stanovených v bode V. tohto štatútu (Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce, Automobily), pričom podkladom pre hodnotenie organizátora bude vyplnený prihlasovací formulár. Prihlásený môže byť každý projekt, ktorého komunikačné aktivity prebiehali najneskôr do októbra 2019. Prihlásiť projekt je možné najneskôr do 31. októbra 2019. Prihlásenie projektu je záväzné a bude vám fakturované podľa cenníka uvedeného v prihlasovacom formulári.

 

Odborní garanti 

Viac o garantovi
Viac o garantovi
Viac o garantovi
Hlasovanie verejnosti

Dajte hlas inštitúcii, s ktorou máte najlepšie skúsenosti v oblasti komunikácie a VYHRAJTE víkendový pobyt pre 2 osoby v hoteli Tri Studničky, prvom ADULT FRIENDLY hoteli v Jasnej alebo Hyundai Tucson na 2 týždne s plnou nádržou.


Výsledky hlasovania budú zverejnené na slávnostnom odovzdávaní cien Hermes Komunikátor roka 2019 už 20. novembra 2019
(pozn.: pod pojmom komunikácia treba rozumieť jednak vašu skúsenosť pri osobnom alebo telefonickom kontakte so spoločnosťou, ale aj to, ako sa spoločnosť prezentuje v médiách) 


Hlasovanie je obmedzené na jednu e-mailovú adresu pre každú kategóriu raz za 24 hodín. Svoj hlas môžete dať ktorejkoľvek inštitúcii v uvedených kategóriách.


Vyhodnocovať budeme víťaznú inštitúciu za každú kategóriu samostatne a za všetky kategórie spolu.
Ak medzi nominovanými nie je inštitúcia, ktorej chcete dať svoj hlas, napíšte jej názov na info@cenyhermes.sk a my nomináciu uverejníme.


Hlasovanie potrvá od 20. septembra 2019 do 20. októbra 2019.

 

Víkendový pobyt v hoteli Tri Studničky, prvom ADULT FRIENDLY hoteli v Jasnej,  do hlasovania venovala spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.

Automobil Hyundai Tucson na 2 týždne s plnou nádržou venovala spoločnosť Hyundai.

ĎAKUJEME!

Organizátor
Projekt HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2019 organizuje
2lovebrands, s.r.o.
Partneri
Mediálni partneri
Odborní partneri
Partneri
Networking partner
Reklamní partneri
História
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1. ročník